Everest Interim - Nieuws

Maintenance onderwijs maakt sprong vooruit.

In aanloop naar het nieuwe studiejaar komen veel nieuwe initiatieven voor maintenanceonderwijs tot bloei.

Voor eerstejaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs komt techniek en onderhoud nadrukkelijk in beeld. Op mbo-4-niveau start een opleiding voor MaintenanceTechnician en door Avans en de Hogeschool Zeeland wordt in september de professionele bachelor International Maintenance Manager gestart. Om voor alle opleidingniveaus een hedendaagse link te leggen tussen interesse en carrière is onlangs een online platform gelanceerd met de naam www.ikbenworldclass.nl.

In Nederland is er veel werk voor technici en onderhoudsprofessionals. En er is een beperkt aantal onderhoudsopleidingen. Daar komt verandering in. Al in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen aan de slag met toegepaste bètakennis. Hiervoor is op 24 maart een krachtige samenwerking aangegaan tussen twee technasiakringen met zowel het DIWCM als met de onderwijstak Maintenance Education Consortium voor het inbrengen van onderhoud in het Technasium. Hierdoor wordt maintenance als vakgebied een studieonderdeel waar leerlingen al in hun eerste leerjaar op het voortgezet onderwijs mee te maken krijgen.

Opleidingsmogelijkheden
Het Technasium is een nieuwe vorm van bètaonderwijs. Het hart van het Technasium is het vak O&O, Onderzoeken en Ontwerpen. De leerlingen gaan hierbij na een introductie door een (onderhouds)specialist uit de praktijk aan de slag met projectopdrachten op het gebied van onder andere bouwkunde, technische natuurkunde, biotechnologie, technische scheikunde, industriële vormgeving en alle andere ingenieursberoepen. Met het Technasium wordt de 'echte' technische wereld meer in de school gebracht. Het kan leerlingen helpen bij het ontdekken van hun interesses en talent en moet bijdragen aan een groeiend aantal bètastudenten. Op het (technische) middelbaar beroepsonderwijs is de keuze voor techniek al gemaakt. Voor mbo-niveau 4-studenten is nu het dossier voor de opleiding 'World Class Maintenance Technician' beschikbaar. Dit gaat in op de uitstroommogelijkheid maintenance binnen de bestaande opleidingstrajecten. Opleidingsinstellingen kunnen hun uitstroomprofiel maintenance met dit informatiedossier professioneler en gezamenlijk eenduidig opzetten. En dat helpt bij het beter opleiden van maintenancetalenten voor de toekomst. Daar is, zeker in de regio Zuidwest-Nederland, een groeiende behoefte aan.

Bouwwerk
Het Maintenance Education Consortium (MEC) stelt dat het huidige onderwijs niet meer aansluit bij de eisen die de maintenancesector stelt en werkt daarom aan een maintenancebouwwerk: een doorlopende leerweg vanaf het vmbo en mbo, naar het hbo en wo. Het informatiedossier World Class Maintenance Technician draagt hieraan bij. Aangesloten mbo-onderwijspartners van het MEC en het bedrijfsleven hebben bijgedragen aan het informatiedossier. Ook heeft het hbo, in het bijzonder de International Maintenance Management-opleiding van Avans en Hogeschool Zeeland, bijgedragen.
De mbo-opleiding sluit zo goed aan bij de nieuwe opleiding International Maintenance Management van Avans en Hogeschool Zeeland.
Deze opleiding is door beide partijen sinds 2009 ontwikkeld. De vierjarige hbo-opleiding International Maintenance Management (IMM) is een snijvlakopleiding waarin bedrijfskundige, technologische en mensgerichte vakken worden gecombineerd. IMM leidt studenten op tot maintenanceprofessionals, gespecialiseerd in het onderhouden en beheersen van kapitaalgoederen zoals vliegtuigen, schepen, wegen en energiecentrales. Veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten. De mens staat als gebruiker en onderhouder centraal. De opleiding krijgt een internationale oriëntatie, zo zijn de lessen in het Engels, komen er nationale en internationale studenten samen in de klas en wordt er nauw samengewerkt met nationale en internationale topbedrijven. In juni werd de nieuwe opleiding gelanceerd en begon de werving van de studenten. De opleiding start in september 2011. Het studiejaar 2011/2012 wordt in volle vaart voorbereid en de eerste stappen zijn gezet richting het opzetten van een master en een lectoraat.

'Ik ben World Class'
In lijn met de doorlopende leerweg van vmbo en mbo, naar het hbo en de arbeidsmarkt, hebben het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) en het Maintenance Education Consortium (MEC) de website 'Ik ben World Class' gelanceerd. De site fungeert als platform voor maintenancebedrijven en studenten met een interesse voor maintenance als vakgebied.
Door de koppeling van bedrijven en talenten geven DI-WCM en MEC de maintenancesector een boost door zowel bij te dragen aan de zoektocht van bedrijven naar geschikt personeel als aan het aantal studenten dat kiest voor techniek. Zo blijft de maintenancesector op world class-niveau opereren.

Bron: Maintenance juni 2011

terug naar nieuws overzicht.